ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายกระจาย  หนูคงแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

โทรศัพท์ : 089-7332197

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 18  มกราคม 2564  จนถึงปัจจุบัน

นายวิชัย  บัวเนี่ยว

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 30 ตุลาคม 2566  จนถึงปัจจุบัน