กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

  นางสาวนุสรา ประสานการ

ครู ค.ศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายนิรัตน์ เสมอภพ

ครู ค.ศ.3

นางฮายาตี หลีเยาว์

ครู ค.ศ.2

 

 นางสาวสุกัลญา โสสนุย

ครู ค.ศ.1

นางสาวนูรฮาญาณี  สามะ

พนักงานราชการ

 

นายมุตฮา หมันเส็น

พนักงานราชการ