กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอับดุลการีม สามัญ นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ นางนนทิกร  ศรีสัมราน นางหับเสาะ บิลหลี
       
 
นางสาวสุวตี มัจฉา นางสาวเมลินญ่า เบ็ญหละ นางสาวพิชญา เขียดสังข์ นางสาวใหมมูน๊ะ  หลงสลำ

     
นางสาวสุมัยย๊ะ  บาโง้ย นางสาวรสวาตี  รองเมือง