งานแนะแนว

แนะแนว

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

นางอามีน๊ะ ทองดำ

ครู คศ.3

ครูผู้สอนวิชาแนะแนว