ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นายเอกชัย วงศ์จันทร์ 

ลูกจ้างประจำ