ลูกจ้างประจำ

นายเอกชัย วงศ์จันทร์ นายหมาดสะฝีอี เหมสลาหมาด