ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้าง (ชั่วคราว)

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

   

นางสาวอัญชลี สามัญ

นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

       

นางญูฮาณี เกปัน

ครูวิชาสืบค้น

นายสุไลมาน เด่นดารา 

ครูวิชาการงานอาชึพ

ีนายอารีฟีน  แซะอาหล

ครูวิชาการงานอาชึพ

 

               

นายอาหมาด  ท่าชะมวง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายอับดุลกอเดช สันโด

นักการภารโรง

นายมูฮัมหมัด  ลายงาม

นักการภารโรง