ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 
นางสาวอัญชลี สามัญ นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง นางญูฮาณี เกปัน นายสุไลมาน เด่นดารา 

 

นางสาวสุไลญา หมาดปันจอร์ นายอิสมาแอน ตาเดอิน นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต