ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้าง (ชั่วคราว)

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

   

นางสาวอัญชลี สามัญ

นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

       

นางญูฮาณี เกปัน

ครูวิชาสืบค้น

นายสุไลมาน เด่นดารา 

ครูวิชาการงานอาชึพ

ีนายอารีฟีน  แซะอาหล

ครูวิชาการงานอาชึพ

 

               

นายอาหมาด  ท่าชะมวง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายอับดุลกอเดช สันโด

นักการภารโรง

นาย อานัส หลีมานัน

นักการภารโรง