ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลี สามัญ นางโสภา ใสบริสุทธิ์ นางสาวญูฮาณี มะสันติ นางสาวนีดา แล้หมัน

 

 
นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต นายอิสมาแอน ตาเดอิน