ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลี สามัญ นางโสภา ใสบริสุทธิ์ นายอิสมาแอน ตาเดอิน นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต นางสาวใหมสาเราะ ปานจำปี

 

         
นางสาวญูฮาณี สาแล๊ะโอ๊ะ นางสาวสาริญา อิสภาโร  นางสาวสูดีนา หมาดเต๊ะ