เปิดประตูสู่สถานศึกษา(Open House)

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

-เกณฑ์การแข่งขันทักษะโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

      1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    - วิทยาศาสตร์

                    - เทคโนโลยี

      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                    - ระดับประถมศึกษา

                    - ระดับมัธยมศึกษา

      3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

      4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      5. สังคมศึกษา

      6. สุขศึกษาและพละศึกษา

   

- ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

     1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    - วิทยาศาสตร์

                    - เทคโนโลยี

      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                    - ระดับประถมศึกษา

                    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      5. สังคมศึกษา

     6. สุขศึกษาและพละศึกษา

 

- ดาวน์โหลดเกียรติบัตร-->พิมพ์เกีรติบัตร (สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ)

    1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   - วิทยาศาสตร์

                   - เทคโนโลยี

      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                    - ระดับประถมศึกษา

                  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

      4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      5. สังคมศึกษา

      6. สุขศึกษาและพละศึกษา