ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  • Category: Uncategorised
  • Published: Monday, 24 August 2020 06:54
  • Written by Super User
  • Hits: 1166

(1) เมื่อโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชา หากเป็นข้าราชการครูหรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จะพิจารณาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่

(2) เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริง ผู้มีอำนาจดำเนินการสืบสวนสอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง

(3) เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริง ผู้มีอำนาจ จะพิจารณาดำเนินการทางวินัย ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยร้ายแรงจะใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน

(4) หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จะดำเนินการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง

(5) รายงานผลการดำเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ดำเนินการหรือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงาน กศจ. พิจารณา

(6) วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา

(7) วินัยอย่างร้ายแรงรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้ ก.ค.ศ. พิจารณา

(8) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ