ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา และขอความเห็นชอบการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และรายงานผลการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมี นายราชศักดิ์ ชูชื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา