กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจินตนา หมาดทิ้ง นายนิรัตน์ เสมอภพ นางฮายาตี หลีเยาว์  นางสาวนุสรา ประสานการ นางสาวสุกัลญา โสสนุย

 

นายมุตฮา หมันเส็น