กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี