กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอนันต์ โต๊ะประดู่ นางสารอ แซะอาหลี นายวิลาศ อรุณรัตน์