บุคลากร

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลี สามัญ นางโสภา ใสบริสุทธิ์ นางสาวญูฮาณี มะสันติ นายอิสมาแอน ตาเดอิน 

 

 
นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต  

 

 

ผู้บริหาร

 

 

นายกระจาย  หนูคงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

โทรศัพท์ : 064-5686101

e-mail :

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 18  มกราคม 25ุ64  จนถึงปัจจุบัน

 

 

นายอาหลี  รอเกตุ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 

e-mail :

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 18  มกราคม 25ุ64  จนถึงปัจจุบัน

Page 1 of 2