เอกสาร คว.

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

 

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A

O9 Social Network

 

 . : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      - ฝ่ายบุคคล

      - ฝ่ายวิชาการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      - ฝ่ายบุคคล

      - ฝ่ายวิชาการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      - ฝ่ายบุคคล

      - ฝ่ายวิชาการ

O17 E-Service

 

 . : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 . : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 

 . : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 . : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2557

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ ปี 2545

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Page 1 of 2