เกี่ยวกับโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม

อนุรักษ์ภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นคุณธรรม นำชีวิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ค่านิยมองค์การ

“คุณธรรมนำชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Moral lead the Life & Care to the Environment : MLCE)

 

ปรัชญาโรงเรียน

สร้างคน สร้างวิชา พัฒนาสังคม

 

คำขวัญโรงเรียน

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ เก่งทำงานเป็นทีม

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

แต่งกายดี  มีมารยาท

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ภูมิทัศน์เด่น  ยึดมันหลักธรรม  สืบสานศิลปะพื้นบ้าน

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย
  6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

นายกระจาย  หนูคงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

โทรศัพท์ : 089-7332197

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 18  มกราคม 25ุ64  จนถึงปัจจุบัน

 

นายอาหลี  รอเกตุ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 086-2929344

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 9 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน