การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนควนโดนวิทยาได้เป็นสนามสอบตามที่สถาบันทดสอบการศึกษา แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นหัวหน้าสนามสอบเตรียมความพร้อมและดูแล ความเรียบร้อยของสนามสอบในครั้งนี้