คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 10 April 2019 04:11
  • Written by Super User
  • Hits: 1480

ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ รวมถึงการระดมความเห็นในการจัดทำแผนขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ๔ ปี