อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร

  • Category: News
  • Published: Tuesday, 26 November 2019 13:39
  • Written by Super User
  • Hits: 1151

ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพัื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การวัดและประเมินผล และการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นางธนชพร ตั้งธรรมกุล และนางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๖ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเป็นวิทยากร ในการจัดอบรบในครั้งนี้