ประชุมโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายไพศาล ลายู และนางสาวสุวตี มัจฉา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วม ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลของโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์