ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารโรงเรียน (e-School)

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำระบบบริหารโรงเรียน (e-School) ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสตูล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มาขยายผลให้กับคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการในระบบ e-School เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด  จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด