กิจกรรมการสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกิจกรรมการสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสและส่งเสริมกิจกรรมของสมาขิกชมรม "เด็กทำผู้ใหญ่หนุน" ตามความถนัดและความสนใจ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี  ด้านการแสดง ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านศิลปและวัฒนธรรม ด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2564