กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรสู่ Smart Group

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรสู่ Smart Group ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในการนี้ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มยุวเกษตรกร การจัดกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การทบทวนการจัดประชุมสภายุวเกษตรกร และลงแปลงสาธิตแต่ละแปลงของกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Group ต่อไปได้