News

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารโรงเรียน (e-School)

 • Category: News
 • Published: Saturday, 17 October 2020 15:02
 • Written by Super User
 • Hits: 592

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำระบบบริหารโรงเรียน (e-School) ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสตูล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มาขยายผลให้กับคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการในระบบ e-School เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด  จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Classroom Meeting

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 30 September 2020 15:19
 • Written by Super User
 • Hits: 572

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน และให้    ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลคะแนนหลังการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 18 ปี

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 22 September 2020 03:01
 • Written by Super User
 • Hits: 605

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 18 ปี โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน​จังหวัดสตูล ประจำปี 2563

 

“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา”

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 30 September 2020 14:34
 • Written by Super User
 • Hits: 572

วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิตแก่คุณครูอภิสิทธิ์  ดำยูโซ๊ะ  “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา” ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน   จังหวัดสตูล 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

 • Category: News
 • Published: Thursday, 27 August 2020 06:37
 • Written by Super User
 • Hits: 674

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)