News

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

กิจกรรมบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 • Category: News
 • Published: Friday, 07 August 2020 07:15
 • Written by Super User
 • Hits: 627

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จัดโดยอำเภอควนโดน มาให้ความรู้ในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สาธารณสุขจังหวัดสตูล เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

 • Category: News
 • Published: Friday, 07 August 2020 07:12
 • Written by Super User
 • Hits: 602

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยา ให้การต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดสตูล เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา หลังการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • Category: News
 • Published: Friday, 07 August 2020 07:08
 • Written by Super User
 • Hits: 599

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2563 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

 • Category: News
 • Published: Friday, 07 August 2020 07:10
 • Written by Super User
 • Hits: 608

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2563 นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมลงนามถวายพระพร   ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 • Category: News
 • Published: Thursday, 30 July 2020 02:37
 • Written by Super User
 • Hits: 616

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา และขอความเห็นชอบการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร และรายงานผลการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมี นายราชศักดิ์ ชูชื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา