News

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน

 • Category: News
 • Published: Friday, 24 January 2020 07:39
 • Written by Super User
 • Hits: 1342

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)

ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓

 • Category: News
 • Published: Friday, 24 January 2020 07:37
 • Written by Super User
 • Hits: 1218

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมงานวันครูอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมกล่าวรายงานและอ่านสารของนายกรัฐมนตรี พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีศรีควนโดน การแสดงของคณะครู การแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสามัคคี และจับฉลากของรางวัล

ประชุมโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ

 • Category: News
 • Published: Friday, 24 January 2020 07:32
 • Written by Super User
 • Hits: 1178

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายไพศาล ลายู และนางสาวสุวตี มัจฉา ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วม ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลของโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากล

 • Category: News
 • Published: Friday, 24 January 2020 07:35
 • Written by Super User
 • Hits: 1100

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสากลเพื่อสรุปการดำเนินการของเครือข่ายในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งระดม ความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี และรับพรปีใหม่จากท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 • Category: News
 • Published: Friday, 24 January 2020 07:21
 • Written by Super User
 • Hits: 1156

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือ เสริมสร้างความสามัคคีและมีระเบียบวินัย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล