News

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 10 April 2019 04:11
 • Written by Super User
 • Hits: 1479

ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ รวมถึงการระดมความเห็นในการจัดทำแผนขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ๔ ปี

คณะครูอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 03 April 2019 02:53
 • Written by Super User
 • Hits: 1481

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ หรือรูปแบบสองภาษาพอเพียง (English for integrated studies : EIS ) ในวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, และสังคมศึกษาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และระดับ ม.๔

 • Category: News
 • Published: Friday, 22 March 2019 03:38
 • Written by Super User
 • Hits: 1565

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นวันแรก มีกำหนดการรับสมัครวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับและรับสมัครนักเรียนในครั้งนี้

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 03 April 2019 02:51
 • Written by Super User
 • Hits: 1512

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา คณะกรรมการ สถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ เขาพับผ้ารีสอร์ท จังหวัดตรัง

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • Category: News
 • Published: Friday, 22 March 2019 03:36
 • Written by Super User
 • Hits: 1618

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนวฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา