News

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าคอมพิวเตอร์ ม.1และ ม.4

ผู้อำนวยการและครูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน

 • Category: News
 • Published: Monday, 25 February 2019 02:45
 • Written by Super User
 • Hits: 1545

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา และนายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลควนโดน ได้รับเกียรติจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ในโครงการฝึกอบรมการบริหาร จัดการขยะในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน ให้กับคณะครูและบุคลากรสถานศึกษาของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ และครูโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 20 February 2019 04:21
 • Written by Super User
 • Hits: 1568

วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

  

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลูกเสือ Geopark)

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 20 February 2019 04:18
 • Written by Super User
 • Hits: 1495

วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลูกเสือ Geopark) ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตุูล เพื่อเสริมทักษะ การมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ในการอนึุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านอุทยานธรณี วิทยาให้เยาวชนในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชนในท้องถิ่นสู่ระดับโลก

  

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 20 February 2019 04:20
 • Written by Super User
 • Hits: 1696

วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือ เสริมสร้างความสามัคคีและเจตคติที่ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

  

เตรียมการจัดทำ LoU (Letter of Understanding contract) ณ ประเทศมาเลเซีย

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 12 February 2019 02:08
 • Written by Super User
 • Hits: 1567

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku- Fauziah ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมการจัดทำ LoU (Letter of Understanding contract)