ฝ่ายบริหารงบประมาณ

งานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. 2561 - 2564