ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 1. โรงเรียนควนโดนวิทยา  เลขที่ 472 หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  รหัสไปรษณีย์  91160

 โทรศัพท์  074 – 740395 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  อีเมล์ติตต่อโรงเรียน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 เว็บไซต์โรงเรียน : www.kd.ac.th 

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. มีเนื้อที่ 19 ไร่  3 งาน  56 ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  31  หมู่บ้าน  ได้แก่ เขตอำเภอควนโดน  4 ตำบล   ได้แก่

ตำบลควนโดน  10  หมู่บ้าน  / ตำบลย่านซื่อ  7  หมู่บ้าน / ตำบลควนสตอ  10  หมู่บ้าน / ตำบลวังประจัน  4 หมู่บ้าน 

3. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2522 โดยมีนายถวิล สุปรีชาวุฒิพงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ การเรียนการสอนได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลควนโดน มีนักเรียนจำนวน 58 คน ครู- อาจารย์ 5 คน นักการภารโรง 2 คน และต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายยงยศ ใจสมุทร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนควนโดนวิทยา

 • ปีการศึกษา 2526  :   ย้ายมาที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  472 หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน  จ.สตูล
 • ปีการศึกษา 2527  :  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ค.ป.ล.
 • ปีการศึกษา 2538  :  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปีการศึกษา 2543  :   ได้เข้าโครงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้ปัจจัยองค์รวม ปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการวิจัย
 • ปีการศึกษา 2544  :   ได้เข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการ
 • ปีการศึกษา 2549   :   ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน”
 • ปีการศึกษา  2556  :   ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • ปีการศึกษา  2557  :   ชนะเลิศการประกวดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • ปีการศึกษา  2558  :   ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

โรงเรียนควนโดนวิทยา  ตั้งอยู่ห่างจากถนนยนตรการกำธร  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  406 )  สายสตูล - หาดใหญ่  ประมาณ  150 มตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ        จด  พื้นที่การเกษตรของนายดลเล๊าะ   ตาเดอิน
 • ทิศใต้            จด  พื้นที่การเกษตรของนายบาโหรม  สาดีน
 • ทิศตะวันออก   จด  ภูเขาที่ลาดชัน
 • ทิศตะวันตก     จด  ที่กรมธนารักษ์  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลควนโดนถือกรรมสิทธิ์ดูแล