กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอับดุลการีม สามัญ นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ นางนนทิกร  ศรีสัมราน นางหับเสาะ บิลหลี
       
นางสาวสุวตี มัจฉา นางสาวนุรซีกีน เพชรเบ็ญวาฮับ นางสาวเมลินญ่า เบ็ญหละ นางสาวพิชญา เขียดสังข์