ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนควนโดนวิทยา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

1 นายถวิล   สุปรีชาวุฒิพงศ์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2522 - 2522
2 นายยงยศ   ใจสมุทร ครูใหญ่ พ.ศ. 2522 - 2525
3 นายประสม   นนทสุวรรณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525 - 2530
4 นายสถาพร   โล่หสุริยะ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2530 - 2532
5 นายกมล   ลิบประภากร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2532 - 2539
6 นายมนัส   ไชยศักดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 - 2544
7 นายจิตพิวัฒน์   เรืองติก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - 2549
8 นายเสกสันต์   ปะดุกา รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2552
9 นายจำแนก   เรืองติก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - 2555
10 นายมนตรี   นาคประคอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 - 2557
11 นายสุรศักดิ์   หมู่เก็ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - 2559
12 นายเดชา   ปาณะศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 - 2564
13 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน