ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้าง (ชั่วคราว)

 

นางสาวอัญชลี สามัญ นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง นางญูฮาณี เกปัน

 

 
นายสุไลมาน เด่นดารา  นายอับดุลกอเดช สันโด นายมูฮัมหมัด  ลายงาม